• اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی فرش دستباف در پایان اسفند 1393 (میلیون ریال)
سرمایه شاغلان اعضاء تعداد شرح
تعاونی‌های ثبت شده(1)
18671 50128 102295 669 1375
31812 59489 114940 997 1380
56162 71006 124127 1954 1385
131297 84082 92984 3031 1390
154043 98941 151212 3488 1393
تعاونی‌های در دست اجرا
6 120 8 1 1375
166 249 185 14 1380
13990 5228 2827 344 1385
57590 7546 4115 443 1390
58353 10173 4682 499 1393
تعاونی‌های فعال
9541 24002 58739 261 1375
19454 31010 67906 463 1380
29045 36791 73234 963 1385
41860 33792 67882 1343 1390
59335 28007 48916 1189 1393
1) شامل تعاونی‌های فعال، غیر فعال و در دست اجرا است.
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سالنامه آماری کشور 1393
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.