• منبع آمار: Statista
  • تاریخ ایجاد: 2.5.2022
واردات و صادرات اتحادیه اروپا با روسیه به میلیارد یورو
واردات صادرات تراز تجاری کل معاملات تاریخ
10,08 5,45 -4,64 15,53 Feb. 15
8,25 5,01 -3,24 13,26 Feb. 15
12,24 5,96 -6,27 18,2 Feb. 17
12,23 6,52 -5,71 18,75 Feb. 18
11,75 6,6 -5,16 18,35 Feb. 19
10,71 7,12 -3,59 17,83 Feb. 20
9,88 6,62 -3,25 16,5 Feb. 21
11,26 8,04 -3,22 19,3 Mär 21
11,46 7,55 -3,91 19,01 Apr. 21
12,16 7,39 -4,77 19,55 Mai 21
12,57 7,51 -5,05 20,08 Jun 21
13,44 8,13 -5,31 21,57 Jul 21
14,31 6,83 -7,48 21,14 Aug. 21
13,9 7,69 -6,21 21,59 Sep 21
16,98 7,65 -9,33 24,63 Okt. 21
18,08 8,45 -9,69 26,53 Nov. 21
18,28 7,73 -10,54 26,01 Dez. 21
19,21 7,13 -12,08 26,35 Jan. 22
20,65 7,55 -13,09 28,2 Feb. 22
منیع آمار: Statista - قرائت در 2.5.2022