• منبع آمار: مجله اشپیگل - شماره 42
  • تاریخ ایجاد: 14.10.2017
صادرات و واردات آلمان با روسیه (به میلیارد یورو )
صادرات واردات سال
38,1 42,8 2012
29,2 38,3 2014
21,6 26,5 2016
مأخذ: مجله اشپیگل - شماره 42 - 14.10.2017