• منبع آمار: Statistisches Bundesamt - Aussenhandel
  • تاریخ ایجاد: 24.7.2018
صادرات و واردات آلمان 2008-2018
2012=100
مناسبات مبادله
(شرایط تجارت)
فهرست ارزش متوسط
سال / ماه
صادرات واردات
96 107,5 112 Mai
2018
98,5 109,7 111,4 Apr
100,5 111,9 111,3 Mär
100,1 110,4 110,3 Feb
97,8 109,2 111,6 Jan
99,1 112,6 113,6 Dez
2017
98,1 111,1 113,2 Nov
99,1 108,5 109,5 Okt
103 111,9 108,6 Sep
101,6 111,3 109,6 Aug
102,9 113,5 110,3 Jul
100,5 110 109,4 Jun
101,2 112,7 111,4 Mai
100,2 111,7 111,5 Apr
99,8 113,6 113,8 Mär
100,3 112,2 111,9 Feb
98 110 112,3 Jan
100,4 112,5 112,1 Dez
2016
101,2 109,4 108,1 Nov
101 109,4 108,3 Okt
102,3 108 105,6 Sep
103,7 108,8 104,9 Aug
102,4 108,2 105,7 Jul
103,4 109,7 106,1 Jun
103,8 108,3 104,3 Mai
102,6 106,9 104,2 Apr
103,7 109,2 105,3 Mär
101,6 107,7 106 Feb
101 107,2 106,1 Jan
102,7 111,7 108,8 Dez
2015
100 110 110 Nov
99 108,8 109,9 Okt
99,5 108,7 109,3 Sep
100,5 110,8 110,2 Aug
101,2 110,7 109,4 Jul
99,7 110,6 110,9 Jun
99,9 109,5 109,6 Mai
100,4 110,7 110,3 Apr
98,1 108,9 111 Mär
99,5 106,7 107,2 Feb
98,4 104,2 105,9 Jan
101,7 108,9 107,1 Dez
2014
96,9 107,3 110,7 Nov
98,8 107,7 109 Okt
98,4 108,2 110 Sep
100 107,7 107,7 Aug
103,1 109 105,7 Jul
98,4 106,7 108,4 Jun
98,1 105,4 107,4 Mai
97,2 104,7 107,7 Apr
95,3 105,1 110,3 Mär
98,1 105,7 107,8 Feb
97,5 105,7 108,4 Jan
99,2 108,1 109 Dez
2013
97,1 106 109,2 Nov
96,7 106 109,6 Okt
96,7 105,2 108,8 Sep
96,1 105,3 109,6 Aug
97,1 105,7 108,9 Jul
97,5 106,5 109,2 Jun
96,9 105 108,4 Mai
93,9 104,9 111,7 Apr
95,1 105,6 111 Mär
97,7 106,8 109,3 Feb
95,2 105,2 110,5 Jan
97 109,3 112,7 Dez
2012
92 106,2 115,4 Nov
95,3 106,2 111,4 Okt
95,8 108 112,7 Sep
96,4 108,6 112,6 Aug
95,5 107 112,1 Jul
96,6 106,4 110,1 Jun
96,5 106,2 110,1 Mai
95,9 106,5 111 Apr
94,6 105,8 111,8 Mär
96,6 106,7 110,5 Feb
95,8 105,7 110,3 Jan
96,6 105,9 109,6 Dez
2011
96,1 103,8 108 Nov
94,4 103 109,1 Okt
96,7 103,5 107 Sep
96,1 103,2 107,4 Aug
96,5 102,7 106,4 Jul
96,3 102,6 106,5 Jun
97,4 102,1 104,8 Mai
95,5 101,6 106,4 Apr
97,8 102,6 104,9 Mär
96,8 101,8 105,2 Feb
97,9 101,8 104 Jan
100,7 104,3 103,6 Dez
2010
98,7 101,2 102,5 Nov
99,2 100,3 101,1 Okt
98,7 100,5 101,8 Sep
99,8 100,6 100,8 Aug
99,1 102,2 103,1 Jul
100,2 101 100,8 Jun
98,2 98,7 100,5 Mai
100,1 98,4 98,3 Apr
101,9 97,9 96,1 Mär
99,6 96,3 96,7 Feb
103,2 95,8 92,8 Jan
104,6 103,2 98,7 Dez
2009
105,3 101,6 96,5 Nov
104,6 100,9 96,5 Okt
103,2 100,3 97,2 Sep
104,6 101,5 97 Aug
103,9 102,4 98,6 Jul
102,8 100,4 97,7 Jun
102,6 100,8 98,2 Mai
104,4 101,9 97,6 Apr
101,9 103,4 101,5 Mär
101,8 103 101,2 Feb
102,7 103,3 100,6 Jan
100,7 107,5 106,7 Dez
2008
97,6 104,5 107,1 Nov
98,2 104,3 106,2 Okt
96,5 103,4 107,2 Sep
98,3 105,2 107 Aug
97,3 104,2 107,1 Jul
96,3 102,8 106,8 Jun
98,5 101,1 102,6 Mai
98,7 102,2 103,5 Apr
98,6 100,9 102,3 Mär
98,7 101,8 103,1 Feb
101,7 102,6 100,9 Jan
Quelle: Statistisches Bundesamt - Aussenhandel - قرائت شده در 24.7.2018