• اقتباس از: سایت رادیوچین
  • منبع آمار: اداره کل گمرک چین
  • تاریخ ایجاد: 2.11.1395
رشد چشمگیر صادرات و واردات چین در ژانویه سال2017
توضیح درصدرشد مبلغ صادرات و واردات (میلیارد یوان) صادرات / واردات تاریخ
نسبت به سال گذشته 19,6 2180 صادرات و واردات ژانویه2017
نسبت به سال گذشته 15,9 1270 صادرات ژانویه2017
نسبت به سال گذشته 25,2 911,17 واردات ژانویه2017
نسبت به سال گذشته -2,7 354,53 مازاد تجارت ژانویه2017
اداره کل گمرک چین –22بهمن1395- سایت رادیوچین