• منبع آمار: Statista
  • تاریخ ایجاد: 2015
بیلانس تجارت خارجی چین به میلیارد دلار - 2014-2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
102 177,52 264,34 298,13 195,69 181,51 154,9 230,31 259,02 382,95
Quelle: statistika