• منبع آمار: Statista
  • تاریخ ایجاد: 2015
آمریکا: تقسیم کالاهای صادراتی در سال 2009
49% سرمایه
26,80% کالاهای صنعتی
15% کالاهای مصرفی
9,20% محصولات کشاورزی
مأخذ: Statistika - 2015