• اقتباس از: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
تعداد و ظرفیت کشتی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته در پیان اسفند 1375-1395 (فروند - تن - نفر)
کشتیرانی دریای خزر کشتیرانی ولفجر ۸ کشتیرانی ایران و هند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جمع
سال
ظرفیت
تعداد کشتی
ظرفیت
تعداد کشتی
ظرفیت بار
تعداد کشتی
ظرفیت بار
تعداد کشتی
ظرفیت
تعداد کشتی
مسافر بار مسافر بار مسافر بار
194 16690 5 2764 8943 13 226211 10 2220590 73 2958 2472434 101 1375
. 23530 6 2630 5587 13 204258 8 2835484 85 2630 3068859 112 1380
. 31790 7 1993 22508 16 335385 7 3343316 85 1993 3732999 115 1385
. 73942 16 1868 82114 20 642942 7 4497262 93 1868 5296260 136 1390
. 96104 24 1843 82044 19 130798 3 4171053 82 1843 4479999 128 1393
. 93329 23 1843 82044 19 289615 4 4462804 84 1843 4927792 130 1394
. 94658 23 1713 71686 20 . . 4561102 86 1713 4727445 129 1395
مأخذ: تا سال 1393 از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1393 / از 1394 به بعد - جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1395