• اقتباس از: سازمان بنادر و کشتیرانی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده بر حسب بنادر بازرگانی 1375-1396 (فروند)
بنادر شمال بنادر جنوب
جمع کل
سال
بوشهر نکا انزلی امیرآباد جمع لنگه خرمشهر شهید کلانتری شهید بهشتی (چابهار) شهید با هنر و شهبد رجائی (بندر عباس) بوشهر امام خمینی(1) آبادان جمع
445 0 690 0 1135 0 0 0 51 1325 148 675 0 2199 3334 1375
514 83 898 51 1546 386 51 5 50 2201 161 1092 38 3984 5530 1380
418 1294 1365 203 3280 254 236 27 57 3403 477 1429 6 5889 9169 1385
293 93 1675 718 2779 131 563 . (2)98 3336 624 1641 0 6393 9172 1390
266 47 800 813 1926 432 694 . (2)168 3665 496 1815 0 7270 9196 1393
303 50 804 789 1946 482 537 . 139 3651 557 1715 1 7082 9028 1394
234 14 973 626 1847 424 435 . 135 3981 586 1610 2 7173 9020 1395
232 80 756 845 1913 324 688 . 113 4002 564 1675 1 7367 9280 1396
1) شامل کشتی‌های وارد شده به بندر ماهشهر نیز می‌باشد.
2) از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کالنتری در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور می‌شود.
مأخذ: تا 1393اقتباس از داده های سازمان بنادر و کشتیرانی - جدول 10-12 - سالنامه آماری کشور 1393 / از 1394 به بعد - جدول 10-12 - سالنامه آماری 1395 / آمار سال 1396 از جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1396

 

پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.