• اقتباس از: سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
12-10- وزن کالاهاي بارگیری شده به وسیله شناورهاي با ظرفیت هزار تن و بیشتر در بنادر بازرگانی 1380-1396 (هزار تن)
بنادر جنوب 
شهید باهنر و شهید رجائی (بندر عباس) بوشهر امام خمینی آبادان جمع سال
غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی  
4070 6669 21 76 4601 11252 . . 8885 17997 1380
24134 7930 474 386 9494 12643 . . 34550 20992 1390
27397 7489 815 421 7980 17069 . . 36842 2498 1394
44719 8905 701 440 10662 17069 . . 57846 26414 1396
                     
                     
بنادر جنوب
    لنگه خرمشهر شهید کلانتری(2) شهید بهشتی(2)
سال
    غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی
    101 . 14 . 16 . 63 . 1380
    12 . 426 33 ... ... 10 . 1390
                    1394
    65 . 399 2 ... ... 186 . 1396
    389 . 1354 . ... ... 20 .  
بنادر شمال
نکا نوشهر انزلی امیرآباد جمع سال 
غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی
. . 46 . 75 // . . 121 . 1380
. 34 24 . 177 . 1408 3 1609 37 1390
. . 18 . 108 . 860 . 986 . 1394
. . 14 . . . 427 . 441 . 1396
1- تخلیه مواد نفتی مربوط به بندر ماهشهر میباشد که دربندر امام خمینی منظور شده است.
2 - از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کلانتري در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور میشود.
مأخذ- سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 10-12- سالنامه آماری کشور 1396