• اقتباس از: سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
12-10- وزن کالاهاي تخلیه شده به وسیله شناورهاي با ظرفیت هزار تن و بیشتر در بنادر بازرگانی 1380-1396
سال
بنادر جنوب
جمع آبادان امام خمینی بوشهر شهید باهنر و شهید رجائی (بندر عباس)
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی
1380 17593 23815 149 // 815 12048 1198 288 14949 10827
1390 19747 36960 . . 211 12940 1441 1750 16946 21468
1394 1989 32089 . . 933 16668 1073 1636 16743 13138
1396 20731 34156 . . 1601 15987 100 1267 18334 15758
                     
     
بنادر جنوب    
سال شهید بهشتی(2) شهید کلانتری(2) خرمشهر لنگه    
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی    
1380 482 476 . 2 . 127 . 47    
1390 1143 278 ... ... 6 513 . 11    
1394 1140 338 ... ... 2 261 . 48    
1396 696 631 ... ... . 490 . 23    
                     
بنادر شمال
سال جمع امیرآباد انزلی نوشهر نکا
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی
1380 432 3923 . 110 // 2559 122 1242 310 12
1390 858 6906 68 1388 444 4802 4 716 342 .
1394 465 4719 104 1916 216 1971 19 832 125 .
1396 531 5260 46 2718 81 1949 . 593 404 .
1- تخلیه مواد نفتی مربوط به بندر ماهشهر میباشد که دربندر امام خمینی منظور شده است.
2 - از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کلانتري در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور میشود.
مأخذ- سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 10-12- سالنامه آماری کشور 1396