• اقتباس از: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - دفتر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
13-12- حمل و نقل بار توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی ایران و هند 1375-1395 (هزار تن کرایه‌ای)
کشتیرانی ایران و هند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شرح
توسط کشتی‌های اجاره‌ای
توسط کشتی‌های شرکت جمع توسط کشتی‌های اجاره‌ای توسط کشتی‌های شرکت جمع
واردات - بارگیری ازبنادر خارجی
196 199 395 4545 9603 14148 1375
. 2501 2501 1258 16988 18246 1385
. . . 123 15659 15782 1393
. . . 263 13012 13275 1394
. . . 211 12519 12730 1395
تخلیه در بنادر داخلی
173 214 387 4044 9255 13299 1375
. . . 882 10172 11055 1385
. . . 122 9316 9638 1393
. . . 29 5748 5777 1394
. . . 24 9324 9348 1395
صادرات - بارگیری از بنادر داخلی
. . . 17 88 105 1375
. 136 136 195 3733 3929 1385
. 409 409 80 6984 7064 1393
. . . 42 9716 9758 1394
. . . 5 9373 9378 1395
تخلیه در بنادر خارجی
. . . (1). (1). (1)163 1375
. 2602 2602 571 105490 11120 1385
. 409 409 81 123822 13903 1393
. . . 275 17146 17421 1394
. . . 192 12713 12905 1395
مأخذ: اقتباس از داده‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - دفتر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی - تا سال 1393: جدول 13-12 - سالنامه آماری کشور 1393- از سال 1394: جدول 13-12 - سالنامه آماری کشور 1395