• اقتباس از: سازمان بنادر و کشتیرانی - اداره کل آمار و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
وزن کالاهای تخلیه شده به وسیله شناورهای باظرفیت هزار تن و بیشتر در بنادر بازرگانی 1375 - 1393 (هزار تن)
بنادر جنوب
سال
شهید با هنر و شهید رجائی (بندر عباس) بوشهر امام خمینی(1) آبادان جمع
غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی
10389 5089 372 770 8545 637 0 0 19866 6807 1375
10827 14949 288 1198 12048 815 0 149 23815 17593 1380
21468 16946 1750 1441 12940 211 0 0 36960 19747 1390
19026 17993 2465 1390 19792 1409 0 0 42366 22125 1393
                     
بنادر جنوب      
لنگه خرمشهر شهید کلانتری شهید بهشتی      
  نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی      
0 0 0 0 561 0 0 310     1375
47 0 127 0 2 0 476 482     1380
11 0 513 6 (2)0 (2)0 (2)278 (2)1143     1390
51 0 414 0 (2)0 (2)0 (2)619 1334     1393
                     
بنادر شمال
نکا نوشهر انزلی امیر آباد جمع سال
غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی
0 0 298 1388 1136 1154 0 0 1434 2542 1375
12 310 1242 122 2559 0 110 0 3923 432 1380
0 3423 716 4 4802 444 1388 68 6906 858 1390
0 139 634 67 2069 103 1647 68 4350 377 1393
1) تخلیه مواد نفتی مربوط به بندر ماهشهر می‌باشد که در بندر امام خمینی منظور شده است.
2) از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کلانتری در آمار شهید بهشتی (چابهار) منظور شده استا
مأخذ: اقتباس از داده‌های سازمان بنادر و کشتیرانی - اداره کل آمار و فناوری اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393