• اقتباس از: شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامهریزي و کنترل برنامه‌ها
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395
13-14 -انواع مرسولات پستی صادر شده (شهري و بین شهري) درون استانی به تفکیک نوع مرسوله 1395-1396 (مرسوله)
    1395 1396 1397
موضوع تعداد تعداد تعداد
جمع کل 127637223 169803581  
عادی 76212644 120551345  
سفارشی
نامه 19972438 15776790  
بسته و کیسه 701927 1668579  
مطبوع 789084 901094  
امانت 337542 184692  
مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامهریزي و کنترل برنامه‌ها - جدول 14-13- سالنامه آماری کشور 1395+1396