• اقتباس از: شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395
13-15- انواع مرسولات پستی صادره برون استانی: 1395-1396 (مرسوله)
1397 1396 1395  
تعداد تعداد تعداد موضوع
  152179242 156793315   جمع کل
  94249233 103111223   عادی
  5647477 6131817 نامه
سفارشی
  2515563 1191722 بسته و کیسه
  822037 796567 مطبوع
  1755189 1593365 امانت
  40250837 38058605 پاکت
پیشتاز
  6240493 5201654 بسته و کیسه
  574542 573783 پاکت
بسته ویژه
  123871 134579 بسته و کیسه
مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌ه - جدول 15-13- سالنامه آماری کشور 1395+1396