• اقتباس از: شرکت پست جمهوري اسلامی ایران . دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
13-16- انواع مرسولات پستی صادره برون استانی 1395 (مرسوله)
تعداد موضوع
44991677 جمع کل
44830967 عادی
24247 نامه
سفارشی
43911 بسته و کیسه
6677 مطبوع
63073 امانت
13001 نامه
پیشتاز
9801 بسته
 مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌ - جدول 16-13- سالنامه آماری کشور 1395