• منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395
تعداد مشترکان تلفن‌های همراه مشغول به کار در پایان اسفند 1375 - 1395
تعداد سال
59967 1375
2087353 1380
15385289 1385
(1)50206896 1389
(1)55426281 1390
59402896 1391
63831568 1392
70920183 1393
75914506 1394
82883447 1395
1) تعداد 18680000 فقره سیم كارت ایرانسل در سال 1389 و تعداد 21271259 فقره سیم كارت ایرانسل در سال 1390 در سرجمع منظور شده است.
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1395 + 1393

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.