• منبع: شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه‌ها
  • تاریخ ایجاد: 1368
مرکز تلفن بین شهری و تعداد نقاط روستائی دارای ارتباط بین شهری 1367-1363
تعداد نقاط روستائی دارای ارتباط بین شهری
تلفن بین شهری
سال
مراکز بی‌سیم مراکز کاریر شهرهای مجهز به سیستم مایکروویو
1675 39 345 122 1363
1987 29 357 112 1364
2329 29 396 113 1365
2745 24 457 123 1366
3220 24 449 131 1367
 اقتباس از: شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه‌ها - درج درمأخذ: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.