• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

گزیده اطلاعات در سال 1395

تعداد کل تلفـنهـاي ثابـت منصـوبه 35594125 میباشد که از این تعداد 30506633 تلفن مشغول بکار میباشـند. تعداد تلفنهاي منصوبه و مشغول بکار نسبت به سـال گذشـته بـه ترتیب 2,6 درصد و 0,8 درصد افزایش داشته است. در سال 1395 تعداد کل خطوط واگذار شـده کـه شـامل همـراه اول، ایرانسـل و رایتــل اســت،153749795 خــط مــیباشــد کــه از ایــن تعــداد 19146000 خط دائمی و 134603795 خط اعتبـاري مـیباشـد. تعداد کل خطـوط مشـغول بـه کـار در همـین سـال 82883447 میباشد که از این تعداد 16103356 خـط دائمـی و 66780091 خط اعتباري میباشد. 
در پایان سال 1395 تعداد کل مشترکان تلفنهاي همراه مشـغول بکار 82883447 خط میباشد که نسبت به سال قبل بیش از 9,2 درصد افزایش داشته است. از این تعداد به ترتیب استانهاي تهران با 16678387 ،اصفهان 5866152 ،خراسان رضوي با 5552781، فارس5551903 و خوزسـتان بـا 4882914 بیشـترین مشـترکان تلفنهاي همراه را نسبت به سایر استانها داشته‌اند. د
ر سال 1394 پوشش جمعیتی 6 ساله و بیشتر داراي تلفن همراه 77,9 درصد مـیباشـد. در سـال 1395 تعـداد خطـوط پرسـرعت اینترنت کل کشور 9408023 میباشد که از این تعداد 6668953 خط خانگی و 2739070 خط تجاري میباشد. 
در همین سال از بین اسـتانهـاي کشـور، تهـران بـا 2373869، اصفهان 828811 ، خراسان رضـوي 720843 ، فـارس 601901 و مازندران 499099 بیشترین سهم را در تعـداد خطـوط پرسـرعت اینترنت داشته‌اند. 
در سال 1395 ،ظرفیت کابـل فیبـر تاریـک بـین شـهري 62602 کیلومتر میباشد که پهناي باند اینترنت بینالملـل 743 و ظرفیـت شبکه IP داخل کشور 6800 گیگابایت بر ثانیه میباشد. 
مجموع مرسولات پستی صـادره شـهري و بـین شـهري درون اسـتانی در سـال 1395 ،معـادل 127637 هـزار مرسـوله، تعـداد مرسولات پستی صادره برون استانی حدود 156793 هزار مرسوله و تعداد مرسولات پستی صادره بـه مقصـد خـارج از کشـور حـدود 44992 هزار مرسوله مـیباشـد کـه مرسـولات ذکـر شـده شـامل مرسولات عادي، سفارشی، پیشتاز و بسته ویژه میباشند. 

مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.