• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1400

گزیده اطلاعات ارتباطات  1400

در سال 1400، تعداد کل تلفن‌های ثابت منصوبه  38838937 میباشد که از این تعداد  29383348 تلفن مشغول به کار میباشند. تعداد تلفن‌های منصوبه و مشغول به کار نسبت به سال گذشته به ترتیب  0/2 و  0/8 درصد افزایش داشته است. در سال 1400 تعداد کل خطوط واگذارشده که شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل است،  208943959 خط میباشد که از این تعداد  30385471 خط دائمی و  178558488 خط اعتباری است. تعداد کل خطوط مشغول به کار در همین سال   140058879 میباشد که از این تعداد   27194655 خط دائمی و  112864224 خط اعتباری است.
در پایان سال  1400 تعداد کل مشترکان تلفن‌های همراه مشغول بـه کـار  140058879 خـط میبـاشد کـه نسبـت به سـال قـبل حدود  7 درصد افـزایـش داشتــه است. از ایــن تـعـداد بــه تــرتیـب استـان‌هـای تهران با 25643327، خراسان رضوی با 11587234، اصفهان با 8820429، فارس با  8415078 و خوزستان با  8291661مشترك بیشترین مشترکان تلفن‌های همراه را نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند.
در سال  1400 پوشش جمعیتی 6  ساله و بیشتر دارای تلفن همراه  92 درصد میباشد. در سال  1400 تعداد خطوط پرسرعت اینترنت کل کشور  11050029 است که از این تعداد  9930243 خط خانگی و  1119786 خط تجاری میباشد. در همین سال از بین استان‌های کشور، تهران با  2745885، اصفهان 982552، فارس  799368 خراسان رضوی  758046 و آذربایجان شرقی  610446 بیشترین سهـم را در تـعداد خطوط پرسرعـت اینتـرنت داشته‌اند. در سال 1400، ظرفیت کابل فیبر نوری بین شهری  71257 کیلومتر است که پهنای باند اینترنت بینالملل  7119 و ظرفیت شبکه  IP داخل کشور  32000 گیگابیت بر ثانیه میباشد.
در سال  1400 مجموع مرسولات پستی صادره شهری درون استانی، حدود  46968 هزار مرسوله و برون استانی حدود  122624 هزار مرسوله، صادره به مقصد خارج کشور حدود  180 هزار مرسوله بوده است.
سالنامه آمار کشور  1400

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.