• منبع: خبرگزاری مه
  • تاریخ ایجاد: 7.3.1396
  • کد خبر: 3989969
ضریب نفوذ تلفن همراه وتلفن ثابت 1386-1396
واحد 1396 پایان 1395 پایان 1394 پایان 1392 پایان 1391 پایان 1386 موضوع
%   104,14       33,5 ضریب نفوذ تلفن همراه
5   104.14       39,5 ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه
%   38,54   36,91   33,49 ضریب نفوذ تلفن ثابت
عدد 30.506.633           تعداد تلفن‌های ثابت در کشور
نفر 33.000.000           تعداد افرادی که مبایل دارند
روستا 55.207   54.273 52.916     تعداد روستاهای دارای تلفن و مبایل
روستا 49.029           تعداد روستاهای دارای تلفن ثابت
%   193,76       46,8 ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت
مأخذ:خبرگزاری مهر - شناسه خبر: 3989969 - تاریخ 7.3.1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.