• منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
13-1- تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی 1375-1396
نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی تلفن‌های مشغول به کار تلفن‌های منصوبه سال
14550 5824968 6690549 1375
31893 10896572 12170431 1380
51058 22626944 27143632 1385
52704 26540207 31377423 1390
54320 29417318 33703240 1393
54273 30262157 34688475 1394
55207 30506633 35594125 1395
55325 30944169 37376570 1396
مأخذ- اقتباس از داده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی - جدول 1- 13 - سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.