• منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. دفتر بررسیهای اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1400
13-1- تعداد تلفنهای ثابت منصوبه، مشغول بهکار و نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی 1389-1400
نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی تلفن‌های مشغول به کار تلفن‌های منصوبه سال
51058 22626944 27143632 1389
52704 26540207 31377423 1390
55207 30506633 35594125 1395
55325 30944169 37376570 1396
52592 29568170 38505955 1397
52138 28980937 38980400 1398
52182 29139278 38762440 1399
51379 29383348 38838937 1400
ماخذ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. دفتر بررسیهای اقتصادی. - سالنامه آماری کشور 1400

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.