• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1400

گزیده اطلاعات امور قضائی 1400

در سال 1400،  3705 شعبه در دادگاه‌های عمـومی،  643 شـعبه در دادگاه‌های تجدیدنظر و  252 شعبه در دادگاه‌های انقلاب فعـال بوده‌اند که نسبت به سال قبل به ترتیب  6,6 و  6,3 درصد افـزایش و  0,4 درصد کاهش داشته است. در سال 1400،  241042 مـورد سرقت اماکن خصوصی و  18006 مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که نسـبت به سال قبل به ترتیب  8,8 درصـد و  11,7 درصـد افـزایش داشـته است. هـمچنین در سـال 1400،  125248 مـورد سـرقت منـزل، 31068 مـورد سـرقت مغـازه،  74480 مـورد سـرقت اتومبیـل و  87368 مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که نسـبت بـه سـال گذشته به ترتیب  1,1 و  0,2 درصد افزایش،  10,9 درصد کـاهش و
 1,6 درصد افزایش داشته است. در سال  1400 تعداد تصادف‌های درون شهری با  13,9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به  1340089 فقره رسیده است. لازم به ذکر است که  0,3 درصد تصادف‌ها منجر به فوت،  12,2 درصد منجر به جرح و  87,5 درصد منجر به خسارت بوده است. همچنین در مورد تصادف‌های برون شهری نیز می‌توان گفت با  11,2 درصد افزایش نسبت به سال قبل  295772 فقره رسیده است. از این تعداد  3,5 درصد تصادف‌ها منجر به فوت،  29,0 درصد منجر به جرح و  67,5 درصد منجر به خسارت بوده است.
شایان ذکر است، تعداد فوت شدگان در تصادفات درون شهری سال  1400 نسبت به سال قبل  10,8 درصد و در تصادفات برون شهری 14,0 درصد افزایش داشته است.
سالنامه آماری کشور 1400

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 24533