• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات امور قضائی  1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 ،3023 شعبه در دادگاه هاي عمـومی، 648 شـعبه در دادگاه هاي تجدیـدنظر و 266 شـعبه در دادگـاه هـاي انقـلاب فعال بوده اند که نسبت به سال قبل به ترتیب 4,5 درصد افزایش، 2,2 درصد افـزایش و 2,9 درصـد کـاهش داشـته اسـت. 
در سـال 1396 ،89659 مورد سرقت اماکن خصوصی و 5355 مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایـران ثبـت شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 16,8 درصد و 7 درصد افـزایش داشـته اسـت. همچنـین در سـال 1396 ،88201 مـورد سرقت منزل، 20785 مورد سرقت مغازه، 69024 سرقت اتومبیـل و 70678 مورد سرقت موتور سیکلت ثبت شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 4,0 درصد افزایش، 2,8 درصد کاهش، 8,0 درصد کاهش و 0,9 درصد افزایش داشته است. 
در سال 1396 تعداد تصادفهـاي درون شـهري بـا 2,7 درصـد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 336 هزار فقره رسیده است. لازم به ذکر است که 1,2 درصد تصادفها منجر به فوت، 63,3 درصد منجر به جرح و 35,5 درصد منجر به خسارت بوده است. همچنین در مورد تصادفهاي برون شهري نیز مـیتـوان گفـت بـا 9,1 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 155 هـزار فقـره رسیده است. از این تعداد 6,2 درصد تصـادفهـا منجـر بـه فـوت، 53,8 درصد منجر به جرح و 40,0 درصد منجر به خسـارت بـوده است. 
لازم به ذکر اسـت کـه در سـال 1396 تعـداد فـوتشـدگان در تصـادفات درون شهـري 3,6 درصد و در تصادفات بـرون شهــري 0,4 درصـد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 24536