• منبع: http://www.dinu.ir/2019
  • تاریخ قرائت: 22.5.2020
درصد خودکشی در چند کشور جهان نسبت به صدهزار نفر در سال 2019
درصد نسبت به ۱۰۰ هزار نفر کشور رتبه
31,9 لیتوانی 1
31 روسیه 2
29,2 گینه 3
26,9 کره جنوبی 4
26,2 بلاروس 5
22,8 سورینام در آمریکای جنوبی 6
22,5 قزاقستان 7
22,4 اوکرائین 8
21,2 لسوتو 9
21,2 لاتویا 10
20,7 بلژیک 11
19,1 مجارستان 12
4,1 ایران 142
0,5 آنتیگو و باربودا 176
http://www.dinu.ir/2019 - تاریخ قرائت 22.5.2020

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 24530