• منبع: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
15-2- تعداد خودکشی 1392-1396
خودکشی قتل شرح
3565 1906 1392
3778 1777 1395
3930 1888 1396
مأخذـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار جدول 2-15- سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 24537