• نویسنده/گوینده: دکتر خالد رستگار
  • منبع آمار: دانشگاه تهران
  • تاریخ ایجاد: 18.7.2015

مذهبی ترین و سکولارترین شهرهای ایران کدامند؟؟

شنبه, 27 تیر, 1394
یادداشت وارده:
نتایج تحقیقی که در دانشگاه تهران، توسط دکتر خالد رستگار استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران و میثم محمدی دانشجوی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران در شماره تابستان نشریه جامعه شناسی کاربردی منتشر شده است به بررسی رابطه دینداری، سکولاریسم (آزاد اندیشی و عرف گرایی)، فردگرایی و ارزش های خانوادگی با میزان باروری در مراکز استان های کشور پرداخته است.
بر اساس این پژوهش
سکولارترین شهرهای ایران به ترتیب
شیراز، تهران، رشت و سنندج هستند
مذهبی ترین شهرهای ایران به ترتیب
زاهدان، اردبیل، کرمان و قم هستند
بیشترین تمایل به فردگرایی به ترتیب
شیراز، رشت ، تهران و مشهد
بیشترین تمایل به ارزش های خانوادگی به ترتیب
بندرعباس، سمنان، یزد و بوشهر
 
دکتر خالد رستگار
دانشگاه تهران
18.7.2015