• منبع آمار:  http://mathran.blogfa.com/post/24
  • قرائت شده در: 2.3.1397
درصد پیروان ادیان مختلف در جهان به نسبت کل جمعیت جهان
درصد پیروان
33,06 مسیحیت
20,28 اسلام
13,33 برهمائی
6,27 ادیان چینی
5,87 بودیسم
3,97 ادیان قبیله‌ای
1,68 بی دین
0,39 سیک
0,23 یهودیت
0,12 بهائیت
0,1 کنفسیوس
0,07 جینیسم
0,04 شینتو
0,04 تائوئیسم
0,04 زرتشت
0,02 دیگر ادیان
2,35 آتئیسم
    قزائت در 2.3.1397   http://mathran.blogfa.com/post/24