گردانندگان سایت آمار ایران تعداد اندکی از کمونیست‌های ایرانی هستند که بحران کنونی بشریت امروزه را ناشی از استثمار نیروی کار، تقابلات بین‌المللی نیروهای سرمایه‌داری امپریالیستی و اخلال ایدئولوژیک خرده بورژوازی در جنبش چپ جهان ارزیابی می‌کند. از این نقطه نظر در تقابل با نیروهای اهریمینی سرمایه‌داری میلیاردها انسان زحمتکش استثمار شوند در مبارزه هستند. جهت به سرانجام رسیدن این مبارزات و برپائی جهانی بدون استثمار، جنگ و کشتار و اعتیاد، انقلابیون باید در هر لحظه‌ای اوضاع مشخص در حال تغییر را تحلیل کنند. و این ممکن نیست مگر با رجوع به آمارهای موجود. این آمارها که سمت داده شده هستند، به تنهائی قابل استناد نیستند. لذا باید از آن‌ها در پروسه قیاس استفاده نمود.

ما گردانندگان سایت برای شما پروهندگان ارجمند در امر والائی که دارید، موفقیت آرزو داریم و استواری گام‌های‌تان را در راه هدف والائی که در پیش گرفته‌اید، خواهانیم.

                                                                                                                                                    گردانندگان سایت آمار ایران

پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.