• اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
17-18- فارغ التحصیلان(1) متوسطه دوره دوم برحسب شاخه تحصیلی 1375-1396
کار و دانش فنی و حرفه‌ای متوسطه نظری متوسطه نظری کل
سال
دختر
پسر
دختر
پسر
 
علوم انسانی(2)
 
علوم تجربی
 
ریاضی فیزیک
دختر
پسر
جمع
دختر پسر دختر پسر دختر پسر
---- ---- 7409 14204 29557 12891 51263 28457 21197 30800 (3)245685 (3)199018 (3)444703 1375-1376
80270 101942 51385 78826 140082 65588 131647 50989 72005 87237 475389 384582 859971 1385-1386
55632 84383 42787 60205 71145 33121 141048 696223 63670 90635 431103 428762 859865 1390-1391
55156 78703 40613 53941 59631 27854 126591 62427 44608 70855 326599 293780 620379 1392-1393
50563 77099 40335 51284 61453 28285 129511 65119 41573 67875 323435 289662 613097 1393-1394
45454 68033 36707 47242 74541 36372 127107 69152 35411 60339 319220 281138 600358 1394-1395
43262 60604 38436 43112 35656 35656 128225 75838 35622 59533 314384 274743 589127 1395-1396
١- آمار ارائه شده تا سال تحصیلی 76-1375، فقط شامل فارغالتحصیلان دوره روزانه است و از سالهای تحصیلی بعد از آن ، دورههای روزانه و بزرگسال را در برمیگیرد
٢- از سال تحصیلی 81-1380 شامل فارغ التحصیلان رشته معارف اسلامی نیز می باشد.
٣- فارغ التحصیلان دوره نظام قدیم، به تفكیك رشته تحصیلی در دسترس نبوده و فقط در سرجمع منظور شده است
مأخذ - اقتباس ازداده‌های وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 18-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396