• اقتباس از: مرکزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: وزارت آموزش و پرورش
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395
17-15- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره اول متوسطه بزرگسال 1380-1397
کلاس
آموزشگاه
دانش آموز
سال تحصیلی
دختر پسر جمع
1978 522 24759 26252 51011 1380-1381
1852 461 25061 15833 40894 1385-1386
4169 771 16501 11323 27824 (1)1390-1391
3009 787 13925 12142 26067 1391-1392
1136 979 9992 11026 21018 1392-1393
1295 848 8736 13054 21790 1393-1394
1504 857 8035 8677 16712 1394-1395
1648 863 8911 9400 18311 1395-1396
2110 906 8960 10878 19838 1396-1397
1- علت تغییر قابل توجه آمار نسبت به سال تحصیلی قبل، تغییر نظام آموزشی است.
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش. مرکزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 15-178- سالنامه آماری کشور 1395+1396