• اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
17-12- دانش آموزان، كاركنان و امكانات آموزشی متوسطه دوره دوم 1375 - 1397
کلاس
آموزشگاه
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری(1) دانش آموز
سال تحصیلی
دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع
110514 12222 (2)64839 (2)117690 1662970 1817665 3480635 1376-1375
155274 22044 (2)107448 (2)190442 1805380 1890567 3695947 1386-1385
132130 20905 (2)107363 (2)189803 1389637 1567691 2957328 1391-1390
149793 21754 87168 190588 1555271 1643680 3198951 1394-1393
116387 19709 74707 154043 1099526 1130697 2230223 1395-1394
116932 18943 70176 147305 1089205 1098954 2188159 1396-1395
115604 19264 67378 140868 1112719 1126816 2239535 1396-1397
1) شامل دورههای متوسطه نظام قدیم و جدید است .
2) آمار دوره پیش دانشگاهی را شامل می شود.
اقتباس از داده های وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 12-17- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.