• اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
17-11- دانش آموزان، كاركنان و امكانات آموزشی متوسطه دوره اول 1376-1397
کلاس
آموزشگاه
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری(1) دانش آموز
سال تحصیلی
دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع
162434 25828 78845 162602 2343720 2845092 5188812 1376-1375
164781 31651 73714 181045 1837767 2100894 3938661 1386-1385
132185 25451 65074 165764 1535135 1693270 3228405 1391-1390
86181 22887 47005 128522 979158 1068474 2047632 1394-1393
86181 22887 47005 128522 979158 1068474 2047632 1394-1395
125638 23827 57133 143409 1436060 1591299 3054359 1395-1396
128638 24724 58299 142389 1533619 1659171 3192790 1396-1397
1) از سال ١٣٩٤ براساس طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان آموزشی شامل گروه معلم، گروه مدیریت وگروه کیفیت بخشی است.
مأخذ: اقتباس از داده های وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 11-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396