• اقتباس از: مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: وزارت آموزش و پرورش
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
17-10- تعداد دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره ابتدائی 1375-1397
کلاس
آموزشگاه
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دانش آموز
سال تحصیلی
دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع
  327595 63101 96617 298755 4885665 9228393 1375 - 1376
278335 64646 65315 267516 2818290 2009561 5827851 1385 - 1386
256910 58811 78847 234832 2734026 2898799 5632825 1389 - 1390
309562 61151 87065 278790 3492795 3701398 7194193 1393 - 1394
316195 62432 91965 273005 3603017 3819488 7422505 1394-1395
321865 63322 93068 265057 3712099 3936666 7648765 1395-1396
337537 64624 96103 259740 3824480 4053463 7877943 1396-1397
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 10-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396