• اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
17-6- دانش آموزان و كاركنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان: سال تحصیلی 1393-1397
کارکنان آموزشی، دفتریی و اداری(1) دانش آموز(1)
استان
#
دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع
221238 597900 6027224 6413552 12440776 کل کشور 1394-1395 1
10400 28838 281957 308113 590070 آذربایجان شرقی 2
7899 23450 250851 282366 533217 آذربایجان غربی 3
4220 12208 95978 104112 200090 اردبیل 4
13353 33949 371210 380596 751806 اصفهان 5
5306 14145 188614 197507 386121 البرز 6
2047 7523 44768 47782 92550 ایلام 7
3314 8538 85048 89924 174972 بوشهر 8
26040 66110 905032 936795 1841827 تهران 9
3222 10041 77326 80605 157931 چهار محال بختیاری 10
3177 8804 67102 70505 137607 خراسان جنوبی 11
20105 52395 523324 555277 1078601 خراسان رضوی 12
3450 9178 73921 79233 153154 خراسان شمالی 13
14474 38912 407614 443055 850669 خوزستان 14
3404 8960 75557 82833 158390 زنجان 15
1737 5100 50113 52057 102170 سمنان 16
8175 23269 259952 301620 561572 سیستان و بلوچستان 17
15187 39078 364531 378572 743103 فارس 18
3554 8910 92825 99840 192665 قزوین 19
3575 8402 101664 104519 206183 قم 20
5525 15592 114106 126677 240783 کردستان 21
10230 26731 247654 257760 505414 کرمان 22
6048 17179 139998 155169 295167 کرمانشاه 23
3039 8939 62238 66464 128702 کهگیلویه و بویراحمدی 24
4876 12554 142352 153030 295382 گلستان 25
6334 18869 173456 179265 352721 گیلان 26
5984 17336 137811 150375 288186 لرستان 27
8608 26429 226858 233176 460034 مازندران 28
3685 8408 103300 109096 212396 مرکزی 29
5630 14651 148690 158359 307049 هرمزگان 30
5260 14462 122461 134401 256862 همدان 31
3370 7940 90913 94469 185382 یزد 32
221216 554971 6292451 6656716 12949167 کل کشور 1395-1396 33
221780 542997 6470818 6839450 13310268 کل کشور 1396-1397 34
1- آمار دوره های استثنایی، پیش دبستانی و بزرگسال را شامل نمی شود.
اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 6-17- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396