• اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش. مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
17-5- دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دوره‌های تحصیلی 1380-1396
کارکنان آموزشی(2) دانش آموز(1)
سال و دوره تحصیلی
مدیریت و کیفیت بخشی معلم دختر پسر جمع
344911 664672 8522563 9359952 17882515 1380-1381
253351 664657 7243257 7741044 14984301 1385-1386
263101 602571 6418846 6932408 13351254 1390-1391
224374 615522 6550709 7064602 13615311 1393-1394
226997 569892 6871016 7349326 14120342 1395-1396
5781 14921 27857 45759 73616 آموزش استثنائی
(3)... (3)... 410389 426740 837129 پیش دبستان
93068 265057 3712099 3936666 7645765 ابتدائی
57972 142609 1491147 1621096 3112243 دوره اول متوسطه
70176 147305 1089205 1098954 2188159 دوره دوم متوسطه
(3)... (3)... 8911 9400 18311 بزرگسال (دوره اول متوسطه)
(3)... (3)... 131408 210711 342119 بزرگسال (دوره دوم متوسطه
1- دانش آموزان آموزشگاههای دولتی و غیرانتفاعی را نیز شامل می شود.
2- از سال ١٣٩٤ بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان آموزشی شامل گروه معلم،گروه مدیریت و گروه کیفیت بخشی است.
3- تامین کارکنان این بخش از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام نمی گیرد.
مأخذ - اقتباس از داده‌های وزارت آموزش و پرورش. مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات - حدول 5-17- سالنامه آماری کشور 1395