چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
آمارهای کلی جمعیت و درصدها
1 نرخ رشد جمعیت 1390-1395 1,24%
2 نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 3,80%
3 بعد خانوار 1395 3,3
4 ضریب جینی 1394 0,39
5 نرخ مشارکت اقتصادی سال 1397 40,50%
6 نرخ با سوادی (6 ساله و بیشتر) 1395 87,60%
7 امید به زندگی در بدو تولد (مردان) 72,1 سال
8 امید به زندگی در بدو تولد (زنان) 74,6 سال
9 جمعیت 1395 79.926.270 نفر
10 نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 1,90%
11 میزان شهر نشینی 1395 74%
12 ضریب نفوذ اینترنت 1394 (جمعیت 6 ساله و بیشتر) 45,30%
13 نرخ بیکاری 1397 12%
14 نرخ تورم: اسفند ماه 1397 (براساس سال پایه 90) 26,90%
مأخذ: درگاه ملی آمار - قرائت شده در 14.4.2019

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری بین‌المللی

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص