چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
سهم واردات ایران از کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای - 1397
موضوع % سهم نسبت به کل واردات مبلغ به دلار مدت % رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل
واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه 76      
کالاهای واسطه‌ای   28,5 میلیارد 11 ماهه امسال  
کالاهای سرمایه‌ای   7,5 میلیارد    
کالاهای مصرفی 18,2      
قطعات منفصله خودرو   3,6 میلیارد 11 ماهه امسال 106
مأخذ: تجارت نیوز - کد خبر 222379 - 2.1.1397

 

 با مقایسه سهم واردات ایران از کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای امروز با سال قید شده در جدول به شرایط اسفناک اقتصاد ایران میتوان پی برد.

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری بین‌المللی

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص