پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html
تاریخ ایجاد: 2018
 فهرست ارزش نیروی کار 2000-2018
معیارارزش: 2012 = 100
سال / فصل فهرست ارزش نیروی کار در کل فهرست درآمد ناخالص فهرست هزینه‌های دستمزد نیروی کار
2018 1 106,6 104,4 114,3
2017
2 119,6 119,6 119,8
3 105,5 104,9 107,6
4 120,4 120,8 118,7
1 103,2 101,2 110
2016
2 116,5 116 118,2
3 102,7 102,1 104,9
4 115,4 115,2 116
1 102,5 101,2 107,1
2015
2 112 111,7 112,9
3 100,1 99,7 101,5
4 115 115,9 112,3
1 98,4 97,4 102
2014
2 110,1 110,3 109,3
3 97,5 97,1 98,6
4 111,5 111,9 110
1 95,5 94,7 98,1
2013
2 107,8 108,2 106,2
3 94,8 94,8 94,9
4 108,7 109,5 106
1 94,9 93,5 99,8
2012
2 106,7 107,1 105,4
3 94,7 94,6 95
4 107,7 108,5 105
1 90,9 89,8 94,6
2011
2 102,4 102,6 101,9
3 91,5 91,1 92,8
4 103,9 104,1 103,1
1 89 88 92,7
2010
2 98,6 98,4 99
3 89 88,3 91,2
4 100,4 100,5 99,9
1 87,8 87,1 90,2
2009
2 97,1 97,4 96
3 88,3 88,2 88,6
4 99,8 100,6 97,3
1 86,7 86,6 87,2
2008
2 97,7 98,4 95,3
3 85,7 85,7 86
4 94,4 95,2 91,6
1 84,3 84,4 84,2
2007
2 94,9 95,4 93,1
3 84,1 84,1 84
4 94,3 94,8 92,9
1 81,1 80 85,1
2006
2 93,8 93,2 96,2
3 83,6 82,7 86,6
4 93,5 93 95
1 80,7 78,8 87
2005
2 92,4 91,6 95,2
3 82,1 81 86
4 91,3 89,8 96,2
1 81,2 79,3 87,9
2004
2 91,7 90,1 97,3
3 81,8 79,9 88,6
4 92 90,3 97,9
1 80,1 77,7 88,2
2003
2 92,4 90,5 99,2
3 81,6 79,4 89
4 91,2 89,4 97,4
1 79,2 76,6 88
2002
2 91,4 89,8 97,2
3 79,5 77,7 85,8
4 88,1 86,6 93,4
1 77,4 74,7 86,6
2001
2 89,7 87,9 95,9
3 77,8 76,2 83,4
4 86,7 85,3 91,7
1 74,6 72,1 83
2000
2 87,8 85,7 95,1
3 76,3 74,6 82,1
4 84,4 83,1 88,6
1 72 69,5 80,6
مأخذ: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!