پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: http://...
 غارت کارگران توسط کنسرن‌های بین المللی 2017
سال نام شرکت رشته تولید درآمد سود کل کارکنان کارگر مقدار ارزشی که کارگردرهر سال تولید میکند ولی به او نمیدهند (میلیون) مقدار ارزشی که کارگردرهر روز تولید میکند ولی به او نمیدهند (میلیون)
      به میلیون به میلیون نفر نفر #    
2017 گاز پروم روسیه انرژی 111.982,60$ 12.249,90$ 269.600 268.500 45.606,48$ 124$
2017 Faw-Group چین ماشین سازی 69.524,40$ 2.855,80$ 123658 121000 23.601,65$ 64,66$
2017 سابیک عربستان سعودی1 شیمی 39.939,10$ 4.914,90$ 34.000 30.000 163.830,00$ 448,85$
2018 دیملر بنز2 ماشین سازی 167,40€ 11,10€ 280.000 275.000 40.363,63€ 110,58€
2018 ب.م.دبلیو (BMW)3 ماشین سازی 97,50€ 8.988,00€ 130000 124,9 80.064,05€ 219,35€
2017 3M آمریکا4 شیمی 31.657,00$ 4.858,00$ 91.536 90500 53.679,56$ 147,07$
1- Sabic: Fortune Global 500; Geschäftsberichte; eigene Berechnung (Quelle: MLPD)
2- https://www.daimler.com/investoren/berichte-news/geschaeftsberichte/2018/
3- https://www.finanzen.net/bilanz_guv/BMW
4. 3M America: Fortune Global 500; Geschäftsberichte; eigene Berechnung (Quelle: MLPD)
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!