پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: نشریه بیلانس
تاریخ ایجاد: 2018
 بزرگترین ثروتمندان آلمان 2018
فاصله ثروت تعداد ثروتمندان ثروت به میلیارد یورو
از 39,50 تا 10 میلیارد یورو 11 212,96
کمتر از 10 تا 6 میلیارد یورو 15 110,2
کمتر از 6 تا 2 میلیارد 69 222,05
کمتر از 2 تا 1 میلیارد یورو 92 118,35
کمتر از 1 میلیارد یورو تا 140 میلیون یورو 792 298,34
جمع کل 979 961,90
مأخذ: نشریه Bilanz - سال 2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!