پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان ملل متحد
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 24-1- جمعیت جهان و پیش بینی آن بر حسب منطقه 2015 - 2050 (میلیون نفر)
منطقه 2015 2020 2030 2040 2050
جهان 7349 7758 8501 9157 9725
آسیا 4393 4598 4923 5144 5267
آفریقا 1186 1340 1679 2063 2478
اروپا 738 739 734 721 707
آمریکای لاتین و کارائیب 634 667 721 760 784
آمریکای شمالی 358 371 396 416 433
اقیانوسیه 39 42 47 52 57
مأخذ: سازمان ملل متحد - جدول 1-24- سالنامه آماری ایران 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!