پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://ec.europa.eu/eurostat
تاریخ ایجاد: 2015
 داده‌‌هائی در مورد جمعیت اروپا 2013 تا 2015
موضوع سال داده‌ها
اتحادیه اروپا (EU-28)  
جمعیت 2015 508,2 میلیون نفر.
رشد جمعیت در هر 1000 نفر 2014 02.01.2016
تراکم جمعیت 2013 116 نفر / کیلومتر مربع
طول عمر متوسط زن 2013 83,3 سال
طول عمر متوسط مرد 2013 77,8 سال
تولید ناخالص داخلی هر نفر 2014 27 400 یورو
رشد اقتصادی 2014 14
تورم 2015 0
http://ec.europa.eu/eurostat
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!