پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات جمعیت جهان 1395

در سال 2050 جمعیت جهان 9725 میلیون نفر براورد شده است که قاره‌هاي آسیا و افریقا به ترتیب با 5267 و 2478 میلیـون نفـر داراي بیشترین جمعیت میباشند.

در سال 2014، 188 کشورهاي جهان براساس شاخص توسعه انسانی رتبه بندي شده‌اند. که در این میان 49 کشور جهان در رده کشورهاي با توسعه انسانی بسیار بالا قرار دارنـد. کشـورهاي نـروژ، استرالیا، سوییس، دانمارك، هلند، آلمان، ایرلنـد، ایـالات متحـده امریکا، کانـادا، نیوزلنـد بـه ترتیـب رتبـه‌هـاي 1 تـا 9 را بـه خـود اختصاص داده‌اند. در سـال‌هاي 2012 ،2013 و 2014 مقـدار شـاخص تـوسعــه انسـانی ایـران به ترتیب معادل 0/764، 0/764 و 0/766 میباشـد که در سال 2014 در بین کشورهاي جهـان رتبـه 69 را بـه خـود اختصاص داده است. لازم به ذکر است رتبه ایران در سـال 2013، 75 بوده است. در سال 2014 امید به زندگی در بدو تولد در ایـران 75/4 سـال بوده است. بنابر آمارهاي ارائه شده توسـط سـازمان اوپـک در سـال 2014 میزان تولید نفت خام ایران 3117 هزار بشکه در روز بـوده کـه در مقایسه با 12 کشور عضو اوپک رتبه دوم را به خود اختصـاص داده است. عربستان سعودي با 9713 هزار بشکه در روز، اولـین کشـور تولید کننده نفت خام در جهان میباشد. 

بر اساس این آمارها در سال 2014 ایران بـا 1109 هـزار بشـکه هشتمین کشور صادرکننده نفـت خـام در میـان کشـورهاي عضـو اوپک است. همچنین با عرضه بیش از 212 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به بازار بیشترین مقدار عرضه را در بین کشـورهاي عضـواوپک به خود اختصاص داده است.. 

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!