پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Stern Nr.:1
تاریخ ایجاد: 2015
 نتایج یک نظرخواهی در مورد ارجحیت وظایفی که دولت آلمان در سال آینده باید بدان رسیدگی کند.  2015
مسئلهء پناهندگی ورود مهاجرین وحدت اروپا، بحران سیاست درآروپا و سیاست آموزش و پرورش وسیاست خارجی مسائل جنائی، محیط زیست و حفظ آتمسفر قرض دولتی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و صلح بازارکار بازنشستگی و سیاست خانواده و حق رأی
60% 13% 7% 5% 4% 3% 2%
Quelle: Stern Nr.:1 Datum:30.12.2015
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!