پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Deutsche Welle
تاریخ ایجاد: 18.6.2020
 اطلاعاتی در مورد آوارگان جهان 2019-2020
موضوع تعداد سال افزایش نسبت به سال قبل
تعداد آوارگان جهان 79.500.000 2019 9.000.000
تعداد آوارگان جهان 40.000.000 2010  
تعداد آوارگان جهان 80.000.000 2020 500.000
تعداد پناهندگان در آلمان 1.150.000 2019 83.000
پناهنده به کشورهای دیگر 29.500.000    
آواره در کشور خود 45.700.000    
در مورد آن‌ها هنوز تصمیم گرفته نشده است   2019 4.000.000
بیشتر پناهجویان از سوریه = 3,7 میلیون. ونزوئلا = 2,7 میلیون. افغانستان = 2,2 میلیون. و سودان جنوبی = 1 میلیون
کشورهای میزبان بیشترین پناهنده: ترکیه = 3,5 میلیون. کلمبیا = 2 میلیون. پاکستان و اوگاندا = 1,5 میلیون
مأخذ: Deutsche Welle - قرائت شده در 18.6.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!