پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: National Bureau of Statistics of China
تاریخ قرائت: 31.8.2018
 شاخص‌های کلیدی مالی شرکت‌های صنعتی‌ بزرگتر از اندازه‌های تعیین شده در هفت ماه اول سال 2018
شاخص‌ها
کل سود برداشت از فعالیتهای اصلی درآمد عملیاتی
افزایش نرخ7,7
(%)
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) افزایش نرخ 7,7
(%)
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) افزایش نرخ 7,7
(%)
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان)
جمع 17.1 39038.1 9.9 604771.2 10.0 619128.9
معدن و استخراج سنگ 53.4 3366.7 7.6 25693.0 6.9 27024.0
تولیدی 14.3 33084.4 9.9 539018.7 10.0 551465.6
تولید و توذیع برق، گرما، گاز و آب 17.8 2587.0 11.8 40059.5 11.7 40639.3
کارخانجات دولتی 30.5 11913.2 11.1 154970.9 10.9 160856.1
شرکت‌های با صاحبات جمعی 4.1 125.2 4.3 2137.6 3.9 2178.6
مؤسسات بورسی 21.3 27801.0 10.9 434302.4 10.9 444941.6
شرکت‌های منابع مالی از هنهگ کنگ، ماکائو و تایوان همانند شرکت‌هائی سرمایه گذاری خارجی 7.5 9422.4 7.2 136512.6 7.5 139716.9
شرکت‌های خصوصی 10.3 10215.1 9.5 191491.4 9.8 194391.6
توجه: به علت تداخل گروه‌های اقتصادی، جمع کل برابر با جمع جزئیات نیست
مآخذ: National Bureau of Statistics of China - قراست شده در 31.8.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!