پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: خبرگزاری اسوشیتدپرس
تاریخ ایجاد: 3.11.2017
 کسر بودجه آمریکا در 2017
موضوع
سال سال سال
2015 2016 2017
کسر بودجه به میلیارد دلار آمریکا 483 585 666,7
کسر بودجه 2016 نسبت به 2015 میلیارد دلار آمریکا 102   
کسر بودجه 2017 نسبت به 2016   میلیارد دلار آمریکا 81,7
اسپوتنیک - نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس - قرائت شده در 3.11.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!