پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_zwanzig_wichtigsten_Industrie-_und_Schwellenl%C3%A4nder
تاریخ ایجاد: 18.7.2017
 اعضای گروه 20 - 2017
Region BIP (قدرت خرید مساوی) BIP (نرمال) جمعیت
کشور و مجمع دولت‌ها
منطقه درصد میلیون دلار آمریکا میلیون دلار آمریکا درصد درصد میلیون
اروپا 16,4 20.745.301 16.518.723 22,3 6,9 510 اتحادیه اروپا
آمریکای شمالی 15,3 19.417.144 18.569.100 25 4,4 321,4 ایالات متحده آمریکا
شرق آسیا 18,3 23.194.411 11.218.281 15,1 18,7 1.371,20 جمهوری خلق چین
شرق آسیا 4,3 5.420.228 4.938.644 6,6 1,7 127 ژاپن
اروپا 3,3 4.134.668 3.466.639 4,7 1,1 81,7 آلمان*
اروپا 2,2 2.833.064 2.463.222 3,3 0,9 66,5 فرانسه*
آمریکای جنوبی 2,5 3.216.031 1.798.622 2,4 2,8 207,8 برزیل
اروپا 2,3 2.905.392 2.629.188 3,5 0,9 65,1 بریتانیای کبیر
اروپا 1,8 2.303.108 1.850.735 2,5 0,8 60,7 ایتالیا*
اروپا / آسیا 3,1 3.938.001 1.280.731 1,7 2 144,1 روسیه
آمریکای شمالی 1,4 1.752.910 1.529.224 2,1 0,5 35,8 کانادا
جنوب آسیا 7,5 9.489.302 2.256.397 3 17,8 1.311,10 هند
افیانوسیه 1 1.251.416 1.258.978 1,7 0,3 23,8 اسرتالیا
آمریکای شمالی 1,9 2.406.199 1.046.002 1,4 1,7 127 مکزیک
شرق آسیا 1,6 2.029.706 1.411.246 1,9 0,7 50,6 کره جنوبی
جنوب شرقی آسیا 2,6 3.257.123 932.448 1,3 3,5 257,6 اندونزی
اروپا / آسیا 1,6 2.082.079 857.429 1,2 1,1 78,7 ترکیه
شرق میانه 1,4 1.796.205 639.617 0,9 0,4 31,5 عربستان سعودی
آمریکای جنوبی 0,7 912.816 545.124 0,7 0,6 43,4 ارژانتین
آفریقا 0,6 761.926 294.132 0,4 0,7 55 آفریقای جنوبی
  80,3 101.670.798 65.094.698 87,7 63,9 4.696,00 جمع
  100 126.687.917 74.188.701 100 100 7.350,00 جهان
*) چهار کشور عضو اتحادیه اروپا در جمع به حساب نیامده‌اند، زیرا ارزش آنها در ردیف اتحادیه اروپا محاسبه شده است
مأخذ: https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_zwanzig_wichtigsten_Industrie-_und_Schwellenl%C3%A4nder
تاریخ قرائت: 18.7.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!